Atar B2B magazin - Klub pravih domaćina
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

/ Konkursi / Tuesday, 02 October 2018 10:47

На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, брoj 57/2017, 17/2018 и 29/2018), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 57/2017) и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 05.06.2018. године (пречишћен текст) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

 

 

К О Н К У Р С

за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години

 

 

Предмет конкурса

 

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2018. години, као и набавку прикључне механизације за органску производњу.

 

Намена и висина средстава

 

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:

 

1.       трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2018. години;

 

 1. набавку прикључне механизације за органску производњу:
  • набавка специјализоване опреме за механичко регулисање корова - разне врсте чешљева, звездасте дрљаче, опрема за сузбијање корова путем пламена, путем вреле воде, потом медјуредних култиватора и сл.
  • набавка чизел плугова (разривачи),
  • набавка опреме за третирање органских усева (прскалице и атомизери).

 

За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 10.000.000,00 динара,

Средства намењена по овом конурсу предвиђена су за суфинансирање до 80% подршке од плаћеног износа за трошкове контроле и сертификацију органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу, умањеног за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте до 1.000.000,00 динара.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава признаваће се једино прикључне машине купљене после 01.01.2018. године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, јединственим царинским исправама, уколико је реч о опреми из увоза, као и другим доказима који носе датум након 01.01.2018. године.

 

 

Корисници средстава:

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

1.        физичко лице:

 • носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства;
 • предузетник носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2.        правно лице:

 • привредно друштво;
 • земљорадничка задруга.

 

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, а земљорадничка задруга уколико је разврстана у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за обе намене (тачка 1. и тачка 2).

 

Услови за учешће на конкурсу:

 

 1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинства и мора да се налази у активном статусу;
 2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
 3. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 4. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
 5. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за наведену инвестицију закључно са 12.2017. године;
 6. подносилац пријаве мора измирити обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, закључно са 12.2017. године;
 7. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини за годину;
 8. да се плаћање врши на текући рачун вршиоца услуге, а плаћање путем компезације и цесије неће бити призната.

 

Потребна документација:

 

 1. читко попуњена пријава са обавезним потписом подносиоца пријаве и печатом предузетника односно правног лица (са изјавом о прибављању докумената о којој се води службена евиденција);
 2. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода с подацима о површинама, не старији од 30 дана);
 3. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
 4. уговор између произвођача и овлашћене контролне организације о контроли или сертификацији органске производње;
 5. копија Решења о испуњавању услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2018. годину, које је издало Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, за контролну организацију која код произвођача спроводи сертификацију органске производње;
 6. предрачун које је издала контролна организација за обављене услуге контроле или сертификације органске производње за 2018. годину;
 7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са годином за подносиоца пријаве;
 8. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији друге локалне самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне самоуправе );
 9. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде од јединице локалне самоуправе као и доказ о извршеном плаћању).
 10. изјава подносиоца пријаве да за инвестицију за коју подноси пријаву није користио средства по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција није била предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

 

Додатна обавезна документација за набавку прикључне механизације за органску производњу:

 

 1. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација предметне инвестиције треба да садржи основне карактеристике прикључне машине (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
 2. отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

 

 1. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (уколико је набављена механизација);
 2. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 3. за инвестиције које су преко 000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу;
 4. фотокопија гарантног листа за предметну инвестицију за коју је то предвиђено важећим прописима;
 5. јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не старија од 01.01.2018. године;
 6. изјава да добављач и наручилац предметне инвестиције не представљају повезана лица у складу с чланом Закона о привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).

 

Додатна обавезна документација за предузетнике:

 

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

 

Додатна обавезна документација за правна лица:

 

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
 2. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације.

 

Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 7, 8, 19, 20 и 21 прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

 

Услови коришћења средстава

 

Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно.

У складу с критеријумима ‒ који су дефинисани Правилником за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години (у даљем тексту Правилник), формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених овим конкурсом;

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју је образовао покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а на основу записника са предлогом одлуке комисије.

Комисија неће разматрати пријаве:

 • које су поднела лица која немају право да учествују на конкурсу;
 • које су поднете након истека рока који је прописан конкурсом;
 • које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица.

 

Конкурсна документација се не враћа.

 

Додатни услови коришћења средстава за куповину прикључних машина

 

 1. Пријаве на Конкурс које остваре број бодова мањи од 30% од укупног броја бодова - не улазе у даље разматрање Комисије;
 2. Подносилац пријаве – физичко лице у обавези је да - приликом потписивања уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава - достави меницу с меничном изјавом, а правно лице - регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења да прикључне машине неће бити отуђене у року од пет година,
 3. Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 30 дана од дана потписивања уговора;
 4. Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, у случају да је уговор закључен на основу предрачуна, односно након што корисник бесповратних средстава купи предметну инвестицију и достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:
 • захтев за исплату;
 • извештај о наменском утрошку средстава;
 • оригинал рачун за набавку предметне инвестиције;
 • отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод оверен од

 

стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

 • фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;

Покрајински секретаријат путем надлежног сектора налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника Покрајинском секретаријату.

 1. Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;
 2. У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади;
 3. Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су Правилником;
 4. Бесповратна средства исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

 

 

Начин подношења пријаве

 

Пријаве на конкурс, са осталом припадајућом документацијом, достављају се поштом или путем писарнице покрајинских органа управе – сваког радног дана од 9 до 14 часова, у затвореној коверти, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, с назнаком

Конкурс за органску производњу у 2018. години” – не отварај. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

Пријаве за конкурс подносе се закључно са 1. новембром 2018. године.

Пријава на конкурс може се преузети са сајта Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство: www.psp.vojvodina.gov.rs или у просторијама наведеног секретаријата (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, И спрат, соба 44/а, зграда Покрајинске владе).

Информације у вези с конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, путем телефона: 021/487-4601.

Cannot get Novi Sad location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Please publish modules in offcanvas position.